Предметно-методичні групи

1. ПЕДАГОГІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - є особливим видом соціальної діяльності, яка спрямована на передавання новому поколінню накопичених людством досвіду і культури, створення умов для їх особистісного розвитку.
Основний зміст педагогіки професійної діяльності становить взаємини між людьми. Завдання викладача - якнайглибше зрозуміти студента, задовольнити його запити, допомогти у становленні особистості. Це посилює роль особистісних взаємин у педагогічному процесі і акцентує на важливості моральних аспектів. Педагогіка професійної діяльності передбачає спеціальну освіту, тобто оволодіння системою спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання функцій, пов язаних із новою професією.

2. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ - є галуззю психологічної науки про індивідуальний розвиток людської психіки в онтогенезі. Вона вивчає психічний розвиток людини на різних вікових стадіях, тобто предметом вікової психології є дослідження закономірностей психічного розвитку людини на різних етапах її онтогенезу. Предметом вікової психології є вивчення виникнення і розвитку психічних процесів та властивостей у студентів, дорослих людей, тобто вікова психологія вивчає на всіх зазначених вікових етапах життя особливості відчуттів, сприймання, пам яті, мислення та інші психічні функції; вона вивчає як змінюються ці функції з віком людини.
Предметом вікової психології - є розкриття співвідношення природних факторів (спадковість, визрівання організму тощо) і суспільних засобів, за допомогою яких реалізуються можливості психічного розвитку людини. До предмету вікової психології входить вивчення рушійних сил індивідуального розвитку психіки людини, дослідження закономірностей переходу від попередніх до наступних періодів розвитку психічних функцій, а також вивчення індивідуальних психологічних відмінностей у розвитку людей різних вікових груп. Отже, предметом вікової психології є дослідження закономірностей психічного розвитку людини на різних етапах її індивідуального життя.

3. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ - є галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності становлення особистості в умовах різнопланового соціального впливу.
Об єкт педагогічної психології: людина та її життєвий шлях. Предмет педагогічної психології: особливості становлення особистості в онтогенезі:
1) організуючі та дезорганізуючі соціальні тенденції в навчальному процесі, провідних видах діяльності тощо;
2) психолого-педагогічне обґрунтування методів навчання і виховання;
3) індивідуально-типологічні особливості особистості та їх вияв у між особистісній взаємодії;
4) рушійні сили індивідуального розвитку психіки;
5) вплив навчання і виховання на розвиток психіки (мислення, уяви, волі, емоцій і почуттів, характеру, темпераменту, здібностей тощо).
Основні розділи педагогічної психології:
1) психологія навчання;
2) психологія виховання;
3) психологія педагогічної діяльності та особистості викладача.
Розробка сайту: Dexter73