Друковані праці кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Перелік наукових монографій, посібників та підручників з грифом МОН:

Монографії
Євтух Е.В., Лузік Е.В., Дибкова Л.М. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень. // Монографія. – К. : КНЕУ, 2010. – 248с.
Лузік Е.В. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень : моногр. / М.Б. Євтух, Е.В. Лузік, Л.М. Дибкова. – К. : КНЕУ, 2010. – 248, [8] с.
Лузік Е.В. Современные информационные технологии личностно-ориентировочного образования // Монографія. - М.: ЗАО “Полиграфия”. 2003. -163 с.
Навчальні посібники
Булгакова Н. Б. Компоненты искусства обучения в высшей школе. // Научно-методическое пособие. НАУ. 2005. – 2,25 арк.
Булгакова Н. Б. Педагогика. Модульный принцип обучения. // Методическая разработка для иностранных студентов технических специальностей. НАУ. 2004. – 3.49 арк.
Кулик М.С., Лузік Е.В., ЛадогубецьН.В. Кредитно-модульно-рейтингова система навчальної діяльності // Навчально-методичний посібник. –К. : НАУ, 2004. – 96 с.
Левочко М.Т. – Професійна підготовка майбутніх фахівців економічної галузі: теорія, методика, організація: [монографія] / М.Т. Левочко, ДАСОА. - К. : ДП “Інформ.-аналіт. Агентство”, 2009.– 495 с.
Лузік Е.В., Ільїна Т.В. Риторика : майстерність переконання. Модуль І // Навчальний посібник. 2005. – 83 с.
Підручники з грифом МОН
Барановська Л.В, (у співавторстві) Основи психології та педагогіки : Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – Біла Церква, 2008. – 160 с. - Гриф МОН України.
Барановська Л.В. (у співавторстві) Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навчальний посібник для студентів напряму підготовки “Ветеринарна медицина”. - Біла Церква, 2008. - 176с. – Гриф МОН України.
Булгакова Н. Б. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. / Н. Б. Булгакова, В. О. Рахманов. – К. : НАУ, 2012. – 210 с.
Левочко М.Т. Бухгалтерський облік: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «облік і аудит»] / [за ред. к. пед. н., доц. Левочко М.Т.] – К.: Вид-во ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2008. – 327 с. (Гриф МОН України прот. № 14/18– Г.– 968 від 06.05.2008 р.).
Левочко М.Т. Вступ до спеціальності облік і аудит: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з напряму підготовки «облік і аудит»] / [за ред. к. пед. н., доц.. Левочко М.Т.] – К.: Вид-во ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2009. – 295 с. (Гриф МОН України прот. № 1/11– Г.– 3839 від 02.06.2009 р.).
Левочко М.Т. Практикум з бухобліку: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з напряму підготовки «облік і аудит»] / [за ред., д. економ. н., проф. М. Д. Корінька – К.: Вид-во ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2009. – 459 с. (Гриф МОН України прот. № 1-4/18– Г.– 1015 від 08.05.2009 р.).
Лузік Е.В. Педагогіка вищої школи / Підручник Педагогіка вищої школи / [В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, І.С. Волощук та ін.]; за ркед. В.Г. Кременя, В.П. Андрущенка, В.І. Лугового.– К.: Педагогічна думка. – 2009. – 256 с. Затверджено Міністерством освіти і науки України як експериментальний підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-2908 від 29 грудня 2008 р.).
Лузік Е.В., Зарубінська І.Б., Рахманов В.О. Людський чинник в аєронавігації. Соціальна відповідальність авіадиспетчерів. - К. : НАУ, 2017. - 240 с.
Тименко В.М. (у співавторстві) Соціальна педагогіка: Підручник 4-е вид. виправ. Та доп. / За ред.. проф.. А.Й. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с. Гриф МОН України.
Тименко В.М. (у співавторстві) Соціальна педагогіка: Підручник./ За редакцією професора Капської А.Й.. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 468 с. Гриф МОН України.
Розробка сайту: Dexter73