Друковані праці кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Перелік наукових монографій, посібників та підручників з грифом МОН:

Монографії
Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти: монографія / відповідальні редактори Барановська Л.В. (Київ, Україна), Морська Л.І. (Жешув, Республіка Польща). Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук». 2022. – 341 с.
Євтух Е.В., Лузік Е.В., Дибкова Л.М. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень. // Монографія. – К. : КНЕУ, 2010. – 248с.
Лузік Е.В. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень : моногр. / М.Б. Євтух, Е.В. Лузік, Л.М. Дибкова. – К. : КНЕУ, 2010. – 248, [8] с.
Лузік Е.В. Современные информационные технологии личностно-ориентировочного образования // Монографія. - М.: ЗАО “Полиграфия”. 2003. -163 с.
Рахманов В.О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету: Монографія – К. : ЦП «Компринт», 2018. – 389 с.
Семиченко В.А. Управлінська свідомість особистості / монографія. К: Світ Книги, 2018. – 236 с.
Навчальні посібники
Лузік Е.В. Основи математичного моделювання в психології: навч. посібник/Е.В. Лузік, О.М. Мигович. – К.: НАУ, 2022.
Кулик М.С., Лузік Е.В., ЛадогубецьН.В. Кредитно-модульно-рейтингова система навчальної діяльності // Навчально-методичний посібник. –К. : НАУ, 2004. – 96 с.
Лузік Е.В., Зарубінська І.Б., Рахманов В.О. Людський чинник в аєронавігації. Соціальна відповідальність авіадиспетчерів. - К. : НАУ, 2017. - 240 с.
Лузік Е.В., Ільїна Т.В. Риторика : майстерність переконання. Модуль І // Навчальний посібник. 2005. – 83 с.
Підручники з грифом МОН
Барановська Л.В, (у співавторстві) Основи психології та педагогіки : Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – Біла Церква, 2008. – 160 с. - Гриф МОН України.
Лузік Е.В. Педагогіка вищої школи / Підручник Педагогіка вищої школи / [В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, І.С. Волощук та ін.]; за ркед. В.Г. Кременя, В.П. Андрущенка, В.І. Лугового.– К.: Педагогічна думка. – 2009. – 256 с. Затверджено Міністерством освіти і науки України як експериментальний підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-2908 від 29 грудня 2008 р.).
Лузік Е.В. Педагогічна психологія / Підручник /М.Б. Євтух, Е.В. Лузік, Н.В. Ладогубець, Т.В. Ільїна – К.: Кондор-Видавництво. – 2014. – 420 с.
Розробка сайту: Dexter73