Наукова робота кафедри

На кафедрі педагогіки та психології професійної освіти видається фаховий науковий журнал “Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія” (Наказ МОН № 793 від 04.07.2014 рік). Періодичність видання – 2 рази на рік. Статті подаються до 01 листопада та до 01 квітня поточного року

Вимоги до оформлення статей

На кафедрі відкрита спеціальність "Практична психологія"
Сфера практичної психології – це відповідь на зростання суспільного інтересу до проблем людини і свідчення того, що сучасна психологія може успішно вирішувати їх. Предметом практичної психології є система теоретичних, практичних та організаційних задач, які пов язані з наданням кваліфікованої психологічної допомоги людям з приводу їх ділових і життєвих труднощів. Сучасна практична психологія охоплює напрямки, що пов язані з - клінічною психологією; - організаційно-психологічним (управлінським) консультуванням; ? - психологією реклами, іміджу та зв язків з громадськістю; - судово-психологічною експертизою; - спеціальними напрямками, як то: психологія екстремальних стосунків, професійна практична психологія та ін. Практична психологія займається проблемами: особистісного, групового (сімейного, організаційного) і масового (стратегічного) рівнів. Практичний психолог допомагає бути в гармонії з собою, здатності працювати в команді, спроможності бути успішним. Успіх в професійній діяльності, навчанні, бізнесі, особистому житті, багато в чому забезпечуються знаннями практичної психології, що допомагають Вам розібратися в собі, в своїх діях і вчинках навколишніх людей; будувати стосунки в сім ї, в трудовому колективі; виробляти стиль ділового спілкування.

ЗАПРОШЕННЯ ДО НАВЧАННЯ

На кафедрі ПППО НАУ відкрито докторантуру за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

На кафедрі педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету відкрито наукову школу вищої професійної освіти України за напрямами:
1. Теорія і методологія професійної освіти (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Лузік Ельвіра Василівна).
2. Теорія і методика професійної освіти (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Барановська Лілія Володимирівна).

Наукова діяльність кафедри здійснюється за наступними напрямами:
1. Продовжено термін роботи спеціалізованої Вченої Рада К 26.062.15 із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Голова Спеціалізованої Ради – професор Лузік Е.В.
2. Здійснюється керівництво аспірантами за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Кількість аспірантів – 17 чоловік.
3. Продовжується робота по держбюджетної програми за темою: "Формування ключових компетенцій у майбутніх практичних психологів ВНТЗ". Термін виконання 01.09.2017 - 30.06.2019
4. Захищено кандидатські та докторські дисертації.
5. Проведено наукову конференцію:
– Міжнародна (щорічна) науково-практична конференція НАУ «Актуальні проблеми вищої професійної освіти України». Опубліковані матеріали науково-практичної конференції.

Кафедрою ПППО здійснюється керівництво студентами різних спеціальностей з науковою тематикою робіт, що характеризують становлення особистості в процесі професійної підготовки.

Тематична підготовка студентів спрямована на: професійне самовизначення як основа професійного становлення особистості; вплив сім’ї на формування особистості; психологічні особливості поведінки особистості в стресових ситуаціях; вивчення міжособистісних взаємин в академічній групі шляхом застосування проективних методик; переживання особистістю внутрішньої кризи; основні аспекти невербальної комунікації; психологічні особливості мови; роль проективних методик в визначенні особистості; гендерні ролі та їх соціальні обмеження; психодіагностика спрямованості особистості студентів; особливості творчої особистості.

Зразок презентації 1
Зразок презентації 2
Зразок презентації 3
Зразок презентації 4
Розробка сайту: Dexter73