Наукова робота кафедри

Наукова школа «Педагогічна майстерність викладача закладу вищої технічної освіти»

Список дисертаційних робіт

У 2021 році створена наукова школа «Педагогічна майстерність викладача закладу вищої технічної освіти», яка належить до галузі знань 011 «Освіта / Педагогіка», спеціальність «Професійна освіта». Керівник наукової школи – Лузік Ельвіра Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету.
Наукова школа включає 41 особу, серед них: 2 академіка Національної академії педагогічних наук України (Євтух М.Б., Нічкало Н.Г.)., докторів педагогічних наук (Арістова Н.О., Артюшин Г.М., Бобрицька В.І., Барановська Л.В., Булгакова Н.Б., Дудка Т.Ю., Зарубінська І.Б., Кирда А.О., Ковтун О.В., Котикова О.М., Лузік Е.В., Рахманов В.О., Семиченко В.А., Теловата М.Т.) кандидатів наук (Алпатова О.В., Гурська Л.О., Демченко Н.І., Ладогубець Н.В., Кокарєва А.М., Орленко Н.О., Проскурка Н.М., Теремінко Л.С., Смолінчук Л.С., Смірнова І.Л., Хоменко-Семенова Л.О.) 4 аспіранти, 3 магістри, 5 студентів.
Науково-експериментальна база наукової школи включає: 2 наукові лабораторії (1.207, 1.209) та 2 тренінгові аудиторії (8.701, 8.702). Представники наукової школи є членами спеціалізованої вченої ради Д26.062.15, Д26.456.02, К23.144.02 в яких захищено більше 30 докторських та більше 100 кандидатських дисертацій. До найбільш вагомих результатів наукової школи можна віднести: більше 17 у наукометричних виданнях Scopus та Web of Science. Продовжується робота щодо формування збірника наукових праць «Вісник НАУ. Серія: педагогіка та психологія», який належить до наукометричних баз даних, що індексується категорією «Б». Учасники наукової школи приймають участь у Міжнародних проєктах за програмами:
— TEMPES – TASIS Європейського Союзу;
— TEMPES III program CSDAS;
— Fulbrait (в Україні Ерасмус +).
Практичне використання наукових результатів отриманих науковою школою представлено в: 14 монографіях, 7 підручниках; 9 навчальних посібниках, 3 грантах «Жан Моне», Європейській практиці створення освітнього середовища, 15 наукових всеукраїнських, міжнародних та зарубіжних конференціях (62 доповіді). Наукові напрями діяльності наукової школи «Педагогічна майстерність викладача закладу вищої технічної освіти» кафедри педагогіки та психології професійної освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету представлені наступними пропозиціями:
1. Синергія ролей викладача у закладах вищої технічної освіти.
2. Рольовий підхід до формування професійної компетентності майбутніх фахівців закладу вищої освіти.
3. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень студента закладу вищої технічної освіти.
4. Рефлексивний підхід у формуванні особистісного розвитку та професійного становлення майбутніх фахівців закладу вищої технічної освіти.
5. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки практичних психологів у технічному університеті.
6. Інноваційні стратегії освітнього процесу: світовий досвід та Українські реалії.
7. Інтегрованість освітнього середовища закладів вищої технічної освіти як методологічна основа в системі неперервної освіти ХХІ ст.
8. Професійна освіта: андрогогічний підхід.
9. Формування ключових компетентностей у майбутніх практичних психологів в освітньо-інформаційному середовищі закладу вищої технічної освіти.
10. Освітній процес у закладі вищої освіти: погляд студента.
Загальна кількість публікацій співробітниками кафедри педагогіки та психології професійної освіти:
1. Лузік Е.В. – 223.
2. Барановська Л.В. – 218.
3. Семиченко В.А. – 221.
4. Дудка Т.Ю. – 89.
5. Рахманов В.О. – 71.
6. Кокарєва А.М. – 85.
7. Алпатова О.В. – 39.
8. Хоменко-Семенова Л.О. – 48.
9. Демченко Н.І. – 12.
10. Проскурка Н.М. – 18.
11. Лаврухина Т.В. – 21.
12. Смолінчук Л.С. – 34.
Науковий доробок вчених кафедри педагогіки та психології професійної освіти:
1. Лузік Е.В., д. пед. н., професор: 52 кандидата та 6 докторів наук.
2. Семиченко В.А., д. психол. н., професор: 41 кандидата та 9 докторів наук.
3. Барановська Л.В., д. пед. н., професор: 10 кандидатів наук. Створення умов освітньо-інформаційного середовища у технічному університеті відбуваються за допомогою неперервного дидактичного ланцюга магістр-аспірант PhD–докторант з метою формування індивідуальної магістралі розвитку особистості та професійного становлення фахівця технічного університету.
Розробка сайту: Dexter73